Jacobs-IMC
Interim management & Consultancy
 

Algemene voorwaarden

artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Jacobs-IMC, hierna te noemen: 'Gebruiker', en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Opdracht-gever en Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop≠ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij Opdrachtgever en Gebruiker besluiten de relevante afwijking hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk vast te leggen.
3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of als er zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De opgedragen levering van diensten wordt verricht op basis van een voor die opdracht geoffreerd, dagdeel-, of dagtarief, dan wel tegen een vaste prijs.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op onderdelen) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden, tenzij Gebruiker schriftelijk anders aangeeft of accordeert.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

artikel 3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij (veronderstelde) overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker in gebreke te stellen. Gebruiker dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. Indien door Gebruiker in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor in redelijkheid gewenste / benodigde faciliteiten.
4. De Gebruiker dient als goed huisvader om te gaan met de hem ter beschikking gestelde faciliteiten.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de over-eenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien het belang van Opdrachtgever vergt dat onverwijld een aanvang wordt gemaakt met de levering van diensten en deze daarom de opdracht mondeling verstrekt, wordt de opdracht geacht onder toepasselijkheid van deze algemene voor-waarden te zijn aanvaard. Gebruiker stuurt in deze gevallen zo spoedig mogelijk alsnog een schriftelijke opdrachtaanvraag met zijn leveringsvoorwaarden.
11. Gebruiker kan slechts meer werkzaamheden verrichten en in rekening brengen, indien Opdrachtgever daar (schriftelijk) toestemming voor heeft verleend.
12. Indien Opdrachtgever derden bij de opdracht wil betrekken, zal dat slechts gebeuren na overeenstemming tussen Gebruiker en Opdrachtgever over de voorwaarden waaronder deze inschakeling plaatsvindt.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. In geval van liquidatie, (aanvragen) van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat op basis van deze algemene voorwaarden, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade conform de aangegane verplichting.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, op basis van deze algemene voorwaarden, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. De eventuele extra kosten die hieruit ontstaan worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken in rekening worden gebracht. De gebruiker heeft daarbij ook het recht om reeds overeengekomen en gereserveerde arbeidstijd of fracties daarvan, naar redelijkheid en billijkheid, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uit-oefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
2. Opdrachten met een looptijd korter dan 1 (aaneengesloten) maand worden gefactureerd na afronding van de opdracht. Opdrachten met een looptijd langer dan 1 (aaneengesloten) maand worden maandelijks aan het eind van de maand gefactureerd op basis van verrichte werkzaamheden.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Gebruiker is dan gerechtigd Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten en/of incassokosten en de daarop verschuldigde rente worden eveneens op Opdrachtgever verhaald.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
1. Indien de Opdrachtgever de geleverde diensten als contractueel onjuist beoordeeld of als er aantoonbaar sprake is van een wanprestatie dient de Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk te melden aan de Gebruiker.
2. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien van toepassing het (veronderstelde) tekort alsnog te verhelpen. 3. Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op en blijft deze ook gehouden aan zijn reeds aangegane verplichtingen jegens de Gebruiker.
4. Indien tussen de Opdrachtgever en de gebruiker een verschil van mening ontstaat in verband met de inhoud of uitvoering van de opgedragen levering van diensten, zal worden getracht dat meningsverschil langs minnelijke weg op te lossen, indien vereist via mediation.
5. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
6. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
7. Indien komt vast te staan dat de Opdrachtgever niet naar redelijkheid en billijkheid gehandeld heeft en/of een klacht ongegrond is, dan kunnen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever komen.
8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid dient gebaseerd te zijn op wettelijk of contractueel verwijtbare tekortkoming, nalatigheid of verzuim.
3. Er kan uitsluitend aansprakelijkheid geclaimd worden op basis van opdrachten die schriftelijk vastgelegd zijn.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of instructies.
5. De gebruiker verwerpt in alle voorkomende gevallen aansprakelijkheid voor managementadvies op statutair niveau alsmede advies op het gebied van overnames, fusies en of bedrijfsfinancieringen. In voorkomende gevallen accepteert de Opdrachtgever deze adviezen volledig op eigen risico.
6. De gebruiker is aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat opdrachtnemer in het kader van de betreffende opdracht over de laatste 3 maanden heeft ontvangen.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. Gebruiker is uitsluitend mogelijk aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imago en/of reputatieschade.
9. De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is tenzij de Opdrachtgever aantoont dat schade geen enkel verband houdt met haar handelen of nalaten en dat de schade uitsluitend te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van de Gebruiker.
10. Een eventuele vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen één maand, na het optreden van de schadelijke handeling of daad schriftelijk bij de Gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
11. De Gebruiker verplicht zich om tijdens het uitvoeren van opdrachten voor de Opdrachtgever te beschikken over een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheid verzekering. De voorwaarden van deze verzekeringen zijn op aanvraag beschikbaar.

artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, geheimhouding en intellectueel eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. De Gebruiker en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk zodra dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De Gebruiker is bij de beŽindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan hem verschuldigde, gehouden, de van de Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en eventuele databestanden, op verzoek aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
4. Het in het kader van de overeenkomst door Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
5. De Gebruiker houdt onverminderd het voorgaande zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege de Gebruiker zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld.
6. Alle door de Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming van de Gebruiker nodig voor verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendoms- rechten van Gebruiker veilig te stellen.
7. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden, om, al dan niet onder begeleiding van de Opdrachtgever, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich kunnen bevinden en deze terug te nemen.

artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op de website van de gebruiker: www.jacobs-imc.nl
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Einde
        Jacobs-IMC           A Dongen             M +31 (0)6_ 31232314             E hjacobs@jacobs-imc.nl             KvK 17275772
 
Webdesign: Bits & Webs